"കരുതലിന്‍റെ കരസ്പർശം"  ഫേസ്ബുക് പ്രീമിയർ

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സംവിധാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്‌ഥർ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ വഹിച്ചുവരുന്ന നിർണ്ണായക പങ്കനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നുച