"കോവിഡാനന്തര തദ്ദേശ ഭരണം"  ഫേസ്ബുക് പ്രീമിയർ

കോവിഡിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാടിൻറെ വികസനം സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ച