"ഒരുമയുടെ പ്രതിരോധഗാഥ"  ഫേസ്ബുക് പ്രീമിയർ

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ